Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Notaris
1. In deze voorwaarden wordt onder notaris verstaan: Mr P.G.H. Tiggelman, notaris te Breda.

Werkingssfeer voorwaarden
2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van notaris Mr P.G.H. Tiggelman, zijn plaatsvervangende waarnemer en de voor deze(n) werkzame personen. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van de notaris, zijn daarmee, voorzover de context dit toelaat, derhalve tevens bedoeld de hiervoor bedoelde plaatsvervanger/waarnemer en de voor deze(n) werkzame personen.

Uitvoering opdracht
3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de notaris. Slechts de notaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van opdrachten. Niettemin staat het de notaris vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door de door hem aan te wijzen voor hem werkzame personen, in voorkomend geval met inschakeling van derden. De notaris is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
De notaris is gerechtigd een opdracht te weigeren.

Inschakeling derden
4.a. De keuze van de door de notaris in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Behalve voorzover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de notaris, vrijwaart de opdrachtgever de notaris voor alle aanspraken van derden, de door de notaris in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
b. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen (vorderings)rechten ontlenen.
c. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de notaris voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens de notaris gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Beperking aansprakelijkheid
5.a. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
b. De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn als volgt:
    - verzekerde som; €12 mln als maximum per gebeurtenis per notaris per jaar;
    - jaarmaximum; €25 mln per verzekeringsjaar en per notaris;
    - verzekerden; notarissen, waarnemend (kandidaat-)notarissen, oud notarissen en erfgenamen van overleden notarissen in Nederland.
c. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risiso dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
d. De in sub c van artikel 4 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
e. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in sub c van artikel 5 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
f. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in sub c, sub d, en sub e van artikel 5 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
g. Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers in de zin van artikel 5 sub f is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Verjaringstermijn
6. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de notaris en de voor de notaris werkzame personen in verband met door de notaris verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

Tarieven
7.a. Een offerte voor veel voorkomende werkzaamheden wordt op verzoek van de opdrachtgever verstrekt. Een uitgebrachte offerte is tenzij anders vermeld, drie maanden geldig. De notaris is gerechtigd de door hem gehanteerde tarieven (periodiek) te wijzigen; op reeds uitgebrachte offertes heeft dit geen invloed.
De gehanteerde tarieven zijn richtbedragen. In geval de notaris meer tijd dan gebruikelijk aan een opdracht besteedt, is hij gerechtigd het meerdere in rekening te brengen, tenzij bij het uitbrengen van de offerte schriftelijk anders is aangegeven door de notaris of anders is overeengekomen. Tussentijds wijzigen van leges of tarieven van derden mogen in een reeds uitgebrachte offerte worden doorberekend.
b. De notaris is gerechtigd bij aanvang van de werkzaamheden een voorschot te verlangen.
Indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, is de notaris bevoegd tussentijds te declareren.
c. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. De notaris is tevens gerechtigd een honorarium in rekening te brengen indien een gegeven opdracht wordt ingetrokken. In deze gevallen is de notaris bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door de notaris en de betreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Betalingstermijn, hoofdelijkheid
8. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.
Door de notaris te verzenden declaraties dienen binnen 21 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Alsdan is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
De kosten van het/de door de notaris ingeschakelde incassobureau/deurwaarder zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien een opdracht door twee of meer personen wordt verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het honorarium en de voorschotten. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is de natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten name van de rechtspersoon is gesteld danwel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Rentevergoeding
9. a. Indien de notaris cliëntengelden onder zich houdt, zal getracht worden deze gelden redelijkerwijs tegen een zo gunstig mogelijke rente uit te zetten, bij één of meer van de financiële instellingen waarbij de notaris een rekening aanhoudt.
Over gelden beneden de 10.000,00 euro die na een transactie in depot worden gehouden voor een periode korter dan twee maanden wordt geen rente vergoed. Depotbedragen beneden de 10.000,00 euro die langer dan twee maanden in depot blijven, zijn gedurende de eerste twee maanden niet rentedragend. De kosten ter beheer van het depot worden bij de opdrachtgever in rekening en ten laste van het depot gebracht. De notaris kan geen rentecondities bedingen welke particulieren gebruikelijk genieten op hun eigen spaargelden. Over de hoogte van de door de notaris op cliëntengelden gerealiseerde rente wordt niet gediscussieerd.

9. b. Voor de invoering van negatieve rente op de rekening(en) van het notariskantoor verwijs ik u naar onze website.

Klachten 

10. In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst bij de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet of niet op voldoende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
     - de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
     - de betreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen; en/of
     - de burgerlijke rechter.
Indien de opdrachtgever de juistheid van een door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden binnen 30 dagen na datum van de declaratie. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen de notaris en de opdrachtgever als juist, en als door opdrachtgever erkend verschuldigd.
Een betwisting laat de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.

Electronische communicatie
11. In geval van de opdrachtgever en de notaris door middel van electronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, zullen beide partijen redelijkerwijs zorgdragen voor virusprotectie. In geval echter desondanks een van partijen besmet raakt met een virus of andere storing, zal de andere partij daarvoor niet aansprakelijk zijn.
De verzending van e-mails zal non-encrypt geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk verzoeken niet per e-mail te willen communiceren.

Toepasselijk recht
12. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht.
De bevoegde rechter in Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen notaris en de opdrachtgever. Indien de notaris als eisende partij optreedt, is hij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Breda op 22 januari 2009 onder nummer 7/2009.


Vragen?
076 521 51 52
Bel ons vrijblijvend
Markendaalseweg 329-20 | 4811 KB Breda | T 076 521 51 52 | info@tiggelmannotariaat.nl
© Tiggelman notariaat 2024 | Disclaimer | Algemene voorwaarden
Nevedesign.nl